Orde

Der Freiesten unter freien Geistern, der alle Himmel wieder hell und alle Meere brausen macht.
– Nietzsche

 

RING AS HJA RIP WÉRON
KRÉJON HJA FRÜCHDA ÀND NOCHTA ANDA DRÁMA.
WR.ALDA.S OD TRÀD TO RA BINNA.
– Ons oudste geskiedenis: die Oera Linda Boek

 

 

‘n Fisiese ryk staan of val saam sy geestes ryk. ‘n Mens wie se siel siek is, kan geen hoop op liggaamlike gesondheid vestig nie. Die vlees en die gees is onafskeidbaar.

 

‘n Besielde minderheid sal altyd ‘n onseker meerderheid ter gronde rig. Die Groot Teregstelling kom, en ons sien uit.

 

~ ~ ~

 

Wat is AFRIKAANS?

 

Die van de oorsponck/ ofte beginselen der natien oyt gheschreven hebben/ schijnen meestendeel daer heen te sien/ dat sy de outheyt der selver mogen staende houden/ ende soo veel mogelijck (ghelijck ghemeenlijcks jalousie van plaets neemt) d’andere verze t’overtreffen/ en die te boven gaen.

Waerdoor by oude tijden besonder als Asien/ Egypten/ Grieckenlandt/ ende namaels Italien floreerden/ oock gecomen is/ dat hunne Scribenten willende Keyseren/ Coningen/ Princen/ Regenten/ Republijcquen ofte ghemeene-beesten behagen/ uyt aengheborene menschelijcke eergiericheyt in die fabuleuse/ ende superstitieuse opinien vervallen zijn/ als ofte sy hunnen oorspronck tot den onsterffelijcken Goden souden konen toeeygenen.

Is mede beneffens dien een andere soorte van menschen opgestaen/ die welcke/ op dat sy die nacomende tijden souden verblinden/ ende haer afcomste/ dickwils uyt een gheringe bosem ghesproten tot nadeel van anderen groot/ ende doorluchtich maecken/ hebben derven schrijven/ dat sy uyt haer eygen aertbodem heer ghecomen waren. (Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant, 1622)

 

Die Afrikaner spruit van een Frankiese moeder en een Nedersaksiese vader, hulle eienskappe besiel ons.

 

Die Kaap begin as verversingstasie in 1652 met seelui van allerlei nasionaliteite en tale wat hier aandoen. Die besettingsgroep bestaan uit Hollandse beamptes uit verskillende dele van Holland afkomstig in ‘n tyd toe daar nog geen „Algemeen Beschaafde” spreektaal bestaan het nie. Volgens D.B. Bosman was die vernaamste Nederlandse groep uit die provinsies Noord- en Suid-Holland afkomstig. In hierdie provinsies was daar ‘n sterk suidelike inslag, invloedrykes afkomstig van die gewese handelsbrandpunt, Antwerpen, wat na Amsterdam verhuis het, daar toon aangegee en vandaar die omliggende gebied beïnvloed het.

Dus, soos dr. S.P.E. Boshoff dit ingedeel het, vind ons aan die Kaap verteenwoordigers van oorwegend Hollands-Friese en Frankies-Friese taalgroepe en daarby ook van die Wes-Frankiese, Oos-Frankiese, Saksiese en Friese taalgroepe.

Hierdie Nederlandse groep vorm die grondstok, maar m.i. moet hierby die Duitse kontingent gereken word, wat volgens die ondersoekinge van veral Moritz baie groter en invloedryker moet gewees het as wat tot nog toe aangeneem is. Peter Kolbe het reeds by die begin van die 18de eeu vasgestel: „Man findet hier Holländer oder generaliter Niederländer, Hochteutsche und aus denen selben Preussen, Pommern, Brandenburger, Sachsen, Franken und Schwaben, Westfälinger und Schweizer.”

Moritz bewys dat die Duitse bydrae tot ons volksgemeenskap uit alle dele van die ryksgebied en selfs van buite waar Duitsers gewoon het, uit Pole, die Baltiese state, Skandinawië, Hongarye en Switserland o.a. gekom het. Die grootste groep het uit die gebied wat aan Nederland grens, gekom m.a.w. uit Wes- en Noordwes-Duitsland, hoewel die ooste, Brandenbrurg veral, ook ‘n betreklik hoë aantal bygedra het. Die Platduits van hierdie intrekkers moet nou aangesluit het by die dialektiese Nederlands van toentertyd.

Van belang is dat die Germaanse groepe volkome saamgesmelt het, dat die taalbou van Afrikaans wesenlik Diets is. (‘n Kultuurhistoriese beskouing van die klankbou van Afrikaans, P. De V. Pienaar, Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner – Deel II, Nasionale Pers Bpk., 1947, bl. 102-103)

 

Afrikaans is die produk van bloed en bodem, Afrikaans is die Afrikaner.

 

Die slegte tyd: die groot geestelike nederlaag v.d. Noorde

 

Toe die tydsgees nog ietwat eerliker was, het volke ook gestry met mekaar. In daardie tyd egter, het die een die ander se manlike bevolking eenvoudig uitgemoor – dikwels die bestes onder hulle – en dusdanig die ras verower wie hulle wou verower.

 

Vandag is dit anders, vandag werk mense deur skadu-agtige wyses om die ander volke te vergiftig, te de- en vermoraliseer, om hulle van binne af te verwar, te ontwortel en te vernietig. Mens kan vandag nie meer homself wees nie, sonder om aanhoudend homself te hoed teen een of ander ontaardheid.

 

‘n Paar eeue na die aanvang van ons huidige jaartelling, het daar een Frankiese groep die ryksgrense van die Romeine oorgesteek en hulself daar gaan vestig, hierdie groep is afkomstig uit die gebied van die Nederlande.

 

Hierdie groep het goed aangewoeker, veral met die ontaarde Romeinse ryk wie langsemerhand sy mag verloor het in daardie gebied. Naderhand, het hierdie Franke hulle vrye halse gebuig en die Christen geloof aangeneem en daarmee saam die Romeinse Kerk.

 

Nou was hierdie bloedjonk ras wie hulself in Gallië gaan vestig het, vrywillig belaai met die Christen religie. Een uitbreidige ras, wou hulle hulself noordwaards uitkring, hier sou hulle hulle broers en halfbroers weer ontmoet, wie nog deur die ou weë besiel was.

 

Die Bybel-Franke se wil het geskied, en Neder-Germanië was deur die swaard gekersten.

 

‘n Paar eeue later het die kerstenings proses in Finland voltrek.

 

Die kort geskiedenis soos hierbo vermeld is onvoldoende. Die impak wat daardie gebeurtenis op ons gehad het, kan nie in woorde omgesit word nie. Dit is nie net dat die Frisiese gees die Finne, of die Saksers die Swede gaan besiel het nie; maar dit was gewees dat een aardsvreemde geloof uiteindelik die ganse Noord-Wes-Blok verower het.

 

Hoekom is dit so sleg? Het Christenskap en die Grieks-Romeinse tradisie ons dan nie ingely tot deugdsaamheid en beskaafdheid nie? Is dit nie vandag die grondslag vir „Western Civilization” nie?

 

Gladnie. Die waansin dat die aanbidding van die afgodsbeeld van ‘n Jood op ‘n stokkie ons „beskaaf” gemaak het, nog meer: goed vir ons was – is onwaar.

 

Die moderne tyd: die aanvang van die Nuwe Jerusalem

 

Europa is gekersten. Nou rol die donker jare uit. Latyn word die voertaal van die maatskapy, ons geskiedenis en ou denkmale alles vernietig, ons heilige bome afgekap en verbrand – ons oeroue beskawing ontwortel en omgekeer.

 

Wat is Satanisme? Satanisme is die ommekering van een waarheid.

 

Wat is Christenskap? Dit is die ommekering van die Noordiese waarheid.

 

Wat is die ommekering van Noordiese waarheid?

 

Ons lewe reeds in die Nuwe Jerusalem.

 

Of is dit nie wat jy verwag het nie? Die nuwe Suid-Afrika, die nuwe Europa, die nuwe Amerika: almal Joods!

 

Hier is daar geen Griek, geen Romein, geen Teuton nie, almal is gelyk in die sening van die 6 miljoen wie vir ons sondes gesterf het. ― Hosanna!

 

Skape en bokke, teologie en mitologie

 

Wat is teologie? Dit is die mitologie van die oorwinnaar!

 

Welke mitologie is vandag teologie? Die Abrahamiese gissings.

 

Wat is heidens? Enige iets wat buite die oorwinnaar se mitologie val.

 

Wat is goed? Die oorwinnaar se god.

 

Wat is sleg? Wat sleg is vir die oorwinnaar.

 

Die sege van die gees is die hoogtepunt van die lewe. Mens kan hom nie losbind van homself nie, as sy gees ondergaan, gaan hy ook. Die ~ gees het stellig oorwin. ~, ~ en ~: die draak en sy vlerke. Sny mens een af, dan verloor hy bloed, sny mens albei af, dan moet hy sy eie stryd begin stry, sny mens die kop af, – wel..

 

Nasionalisme en nihilisme

 

„Ons Christen beskawing”

 

Die Afrikaner identiteid is onlosmaakbaar van Christenskap, dit het hom van aanvang af besiel, en Suid-Afrika, sy Suid-Afrika, sou nie wees wat dit was sonder Christenskap nie.

 

Die boer as ridder, Bybel in die hand en geweer in die ander, meester oor homself en sy heimat. Wie kan nie trots voel as hy lees oor dié ou tipe nie. Na hom die Voortrekker, wie sy besittings vir ‘n appel en ‘n ui verkoop het en sy weg noord geslaan het, met sy vrou as sy rigsnoer en sy kinders as sy toekoms. Sy stamboom voor in sy Bybel geskryf, is hy dan nie ‘n Christen nie? Mens kan hom nie van daardie geloof skei nie.

 

Hier kom die Engelse, nou die Taal, nou die Unie, uiteindelik die Republiek: die triomf van Afrikaans! En die Afrikaner? Hy is christen, nog al die pad? Ja.

 

Verwoerd vermoord, die laaste christen? Nee! Ons is christene, ons hoop lê op god en ons geloof dra ons, die „waarheid” sal oorwin! Dìt of die wederkoms!! Uit hou, aanhou die ergste is amper verby die „nag van korte duur” sal pynlik en vinnig wees – maar dan verlossing.

 

Maar alles raak slegter, swarter, verbasterd. Mens moet nou sy deure begin sluit en oplet wie buite sy huis skuil. Ja, maar dit is nou die nuwe Suid-Afrika, wat sal die mense dink? En die dominee? Die uitverkorenes? Ons moet beslis voorentoe gaan, maar as christene!

 

Aan my moeder se kant, heet die grafsteen van my ouma en oupa: „Alles is sinloos” – die sinnebeeld van Afrikaner Christenskap:

 

 

Miskien Boeddhisme?

 

Het ons nie al genoeg van dit gehad nie?

 

Die juk gly af

 

Die Lutherse Machtergreifung na gewetensvryheid het kort geskiet, ook die Hitlerse. Ons verwerp Christenskap: ‘n universele swendel geloof, swak, ongesond en verbasterend van alles wat eerbaar aan ons is.

 

Dat dit huidiglik nog „ons geloof” genoem word, is soos Islam wat oor ‘n paar geslagte dieselfde sal heet in Swede, indien daardie land ondergaan.

 

Dat die Siener mites ook links gelaat moet word, lê voor die hand.

 

Ons waardes

 

Liefde, hoop, geloof en nederigheid: die hoofwaardes van die christen, almal van die 3de rang.

 

Ons vorder: eer, moed, vryheid en trots – die teenoorgestelde van die slawe waardes. Almal gegrond in die opwaartse teling van die ras.

 

SAPIENTIA VICTRIX

 

Die eenvoudiges gaan nie die wêreld besit nie, hulle gaan uitgeroei word. Vir te lank het ons hierdie onsin bely, terwyl ons ras nogtans wysheid en kennis nagestreef het, in teenstelling met die verbode wat sy slawe juk op hom gelê het.

 

Ons sal geen tweestryd hier duld nie: die wysheid sal segevier, en die wystes sal regeer – man of vrou.

 

Besluit

 

Eendrag maak mag is niks sonder die Wille zur Macht nie, ras- en taalsuiwerheid voorskryf mekaar, ‘n mens moet blind wees om dit nie te sien nie.

 

God is dood, maar die oeroue gees, lewe voort.

 

 

Daar is geen hemel nie en Hel is in die Noorde.

NB!! Wat is die son se doel met ons?

 

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.